Refuges in Pali

The Three Refuges

Buddham saranam gacchami
Dhammam saranam gacchami
Sangham saranam gacchami

Dutiyampi buddham saranam gacchami
Dutiyampi dhammam saranam gacchami
Dutiyampi sangham saranam gacchami

Tatiyampi buddham saranam gacchami
Tatiyampi dhammam saranam gacchami
Tatiyampi sangham saranam gacchami